Đỉnh cao của khí phách và trí tuệ Việt Nam

0
47
   Xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập ngày 30/4/1975 (Ảnh tư liệu)

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tưng bừng kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2013). Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng có điều kiện để nhìn nhận sâu hơn, rõ hơn ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại của chiến thắng.

Suốt 30 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta đã chiến đấu kiên cường, bền bỉ để giành thắng lợi trọn vẹn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Chiến thắng 30-4 mãi mãi được ghi tạc là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Chiến thắng 30-4 là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Chiến thắng vĩ đại 30-4 bắt nguồn từ đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta dựa trên sự vận dụng sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Đó là chiến thắng của sức mạnh Việt Nam, kết tinh những giá trị tốt đẹp của truyền thống yêu nước, văn hóa dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đó là thắng lợi của sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước XHCN anh em và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. 38 năm trôi qua, nhưng không khí náo nức của những ngày “Bắc Nam sum họp một nhà” vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.

Chiến thắng 30-4 để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau nhiều bài học quý giá, đặc biệt là bài học về tiến hành chiến tranh nhân dân, xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân. Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm đó trong điều kiện mới, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội…”. Yêu cầu cơ bản để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới được Đảng ta xác định là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố QP-AN, QP-AN với kinh tế; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân, mà nòng cốt là Quân đội nhân dân vững mạnh.

Để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, cùng những khó khăn, thách thức của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ quân đội ta phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ mục tiêu chiến đấu, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, diễn biến phức tạp của tình hình và những đòn tiến công thâm hiểm của các thế lực thù địch. Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội phải thực sự là lực lượng tinh nhuệ về chính trị, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ Đảng với quân đội, quân đội với nhân dân, Quân đội nhân dân với Công an nhân dân. Quân đội ta phải ra sức huấn luyện, rèn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu tác chiến mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cùng với tiếp tục quán triệt và nắm vững mục tiêu, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta cần tích cực nghiên cứu, tổng kết hoạt động lý luận, thực tiễn, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhằm không ngừng đổi mới công tác huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đặc biệt, phải tập trung nghiên cứu các kiểu chiến tranh, gắn với phân tích nhận định tình hình để có những dự báo về các tình huống chiến tranh xâm lược mà kẻ thù có thể tiến hành đối với Việt Nam; tập trung đi sâu nghiên cứu phát triển khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phải lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, kịp thời có các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tăng cường kỷ luật, pháp luật trong quân đội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu để quân đội ta mãi mãi xứng đáng là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn nhiều gian nan, thách thức. Phát huy truyền thống và kinh nghiệm dựng nước, giữ nước của dân tộc và những thành tựu quan trọng đạt được trong công cuộc đổi mới, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ chung sức, chung lòng viết tiếp bản thiên anh hùng ca bất hủ của Chiến thắng 30-4, giành thắng lợi mới trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

THÀNH VIÊN VIẾT BÀI/TƯƠNG TÁC : BTV